CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 LÀ BẢO VỆ CHÍNH BẠN, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI.

Hiệu trưởng

Hoàng Diệu Liên
Hoàng Diệu Liên

Ngày sinh: 12/1/1978

Trình độ :Thạc sĩ - GD PTCĐ

Điện thoại riêng: 0936391568

Email liên lạc: mntuoihoa@longbien.edu.vn

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Phương Hoa
Nguyễn Thị Phương Hoa

Ngày sinh: 18/10/1982

Dân tộc:

Quê quán:

Trình độ :Thạc sĩ - GD PTCĐ

Vị trí công tác:

Điện thoại riêng: 0342664971

Email liên lạc: mntuoihoa@longbien.edu.vn

Nguyễn Thị Tình
Nguyễn Thị Tình

Ngày sinh: 20/5/1983

Dân tộc:

Quê quán:

Trình độ :Thạc sĩ - GD PTCĐ

Vị trí công tác:

Điện thoại riêng: 0987323225

Email liên lạc: mntuoihoa@longbien.edu.vn