CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 LÀ BẢO VỆ CHÍNH BẠN, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI.
Thực đơnVăn bản chỉ đạo về VSATTP
Hình ảnh tổ chức HĐ CSND

152