Amblum ảnh Khối MGN Tháng 2


Album ảnh các bé khối MGB tháng 11


Album ảnh các bé khối MGN tháng 11


Album ảnh các bé khối MGB tháng 7


Album ảnh các bé khối MGN tháng 6


Album ảnh các bé khối MGL tháng 5


Mỗi ngày đến trường là một ngày vui


Abum ảnh của bé - Tháng 7/2022


Các bạn khối nhỡ tham gia HĐVC


Album ảnh tháng 11/2021


Ảnh hoạt động nhà trường